GENEL AF MÜMKÜNMÜDÜR?..... NEDEN MÜMKÜN OLMASIN Kİ?

Bugün yazarımız Sn. Abdülbaki Erdoğmuş Bey; "genel af mümkün mü " başlıklı bir yazı kalemi aldı. Yine yazarımız, yorumlarıyla bizi aydınlatan eski hakim avukat Turan ateş bey konunun teknik yönünü irdeleyen bir yorum kaleme aldı . ilginize sunuyoruz.

GENEL AF MÜMKÜNMÜDÜR?..... NEDEN MÜMKÜN OLMASIN Kİ?

Bugün yazarımız Sn. Abdülbaki Erdoğmuş Bey; "genel af mümkün mü " başlıklı bir yazı kalemi aldı. Yine yazarımız, yorumlarıyla bizi aydınlatan eski hakim avukat Turan ateş bey konunun teknik yönünü irdeleyen bir yorum kaleme aldı . ilginize sunuyoruz.

GENEL AF MÜMKÜNMÜDÜR?..... NEDEN MÜMKÜN OLMASIN Kİ?
25 Eylül 2023 - 21:32

GENEL AF MÜMKÜN MÜ? 


 
    1982 Anayasamız AF ile ilğili Düzenleme getirmiş ve bu yetkiyi-görevi de TBMM. vermiştir.

    Anayasanın 87. Maddesinin 2. fıkrasındaki düzenleme  bu soruya  cevap vermiştir...
     "Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile  genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde  öngörülen yetkileri kullanmak ve görevlerini yerine getirmektir. "
      Bu düzenleme ile TBMM. Üye Tam Sayısının 3/5 Oy çoğunluğu olan  (600 Milletvekili TBMM.de görev yapar. ); 360 ÜYE Sayısının BİR OY FAZLASI OLAN 361 MİLLETVEKİLİNİN OYLARI ile AF YASASI ÇIKARABİLİR.
     AF; GENEL Olabildiği gibi; ÖZEL Af da olabilir. Genel Af; verilen veya verilmesi gereken CEZANIN TÜM Sonuçlarını kaldırır... ÖZEL Af ise; Sadece verilen veya verilmesi gereken Cezanın İnfazını kaldırır..Diğer sonuçlar yerinde kalır.
      
      1961 ANAYASASI ise; YASAMA  Bölümünde ;
                                             
             A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ   
            11.T.B. M.M.nin  64. Maddesinin  ilk Fıkrasında şöyle bir düzenleme getirmiş idi...
     "MADDE 64-Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin hesap  kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine  karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.
    .............................................................." 
       Yani T.B.M.Meclisi;  GENEL ve ÖZEL AF İLANINA ,MAHKEMELER-CE VERİLİP  KESİNLEŞEN ÖLÜM CEZALARININ YERİNE GETİRİLME-SİNE  KARAR VERMEK, yetkilerine sahip  olmuştur.
       Ancak; 1961Anayasasının 64. Maddesinin getirdiği düzenleme; Geçerli oyların çoğunluğu ile AF Yasası düzenlemesi  yapılacağını belirlemiştir.
     Yalnız 1961 ANAYASASINA göre; TBMM.ni iki bölümden oluşmaktadır.
     - 450 Milletvekiliden  oluşan  MİLLET MECLİSİ ...                        
     - 150 Üye Halkın seçtiği, CUMHURİYET SENATOSU,15 Üye Cumhurbaşkanın seçtiği Kontenjan Senatörü, 18 Üye MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİ ve Eski Cumhurbaşkanlarından oluşmaktaydı.
      1982 Anayasası ise; TBMM.nin Üye Sayısının  3/5 Oranında OY ÇOKLUĞU ile Kabülü gerektiği düzenlemesini getirmiştir. Bu sayıda 361 Üyenin olumlu oyudur.
     1961 Anayasasında Kabül için 3/5 gibi nitelikli bir çoğunluk oyu yoktur. Sadece; CUMHURİYET SENATOSUNCA; MİLLET MECLİSİNİN Kabül ettiği Düzenleme REDDOLUNURSA; Millet Meclisi, kendi önceki düzenlemesini benimseyebilmesi için  MM.nin SALT Çoğunluğu olan; Oy çoğunluğu gerekir.( Merhum DEMİREL'in meşhur; BULUN 226 .yı...)esprisi ortaya çıkıyor...
                     xxxxxxxxxxxx
       AF YASASINI TCK.numuz Yönünden  ise;
   26. 09. 2004 Günü Kabül edilen;  5237 Sayılı Yeni TÜRK CEZA KANUNUN  65. Maddesi AF ile iligili YASAL Düzenlemeyi getirmiştir.
       " AF
      MADDE 65-(1)  Genel af halinde,kamu davası düşer, hükmolu-nan cezalar  bütün neticeleri ile ortadan kalkar.
        (2)  Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda  çektirilmesine  son verilebilir veya  infaz kurumunda  çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da  adli para cezasına çevrilebilir.
         (3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, öz affa rağmen  etkisini devam ettirir."
       Şeklindedir.
          xxxxxxxxxxx
       Birde; CUMHURBAŞKANIN; Anayasanın  104. Maddesinde getirilen bir fıkra ile AF  benzeri bir düzenleme ile de; 
       "Sürekli hastalık, sakaatlık ve kocama sebebiyle kişilerin  cezalarını hafifletir  veya kaldırır."
        Bu işlem YASA Gücünde bir AF değildir. Yani AF YASASI sayamayız.Devlet Başkanlarına verilen özel bir yetkidir. Ve İdari niteliktedir.Zaman zaman; bu uygulamalara Ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanınca bu tasarrufa başvurulur.
                   xxxxxxxxxx
     Gerek Anayasamızın ve gerekse de Ceza Yasalarımızın getirdiği düzenleme; AFIN Tanımı yanında çeşitlerini  ve bunların, Mahkum-lara getirdiği özgürlükleri de  düzenlemiştir.
    Cumhurbaşkanın Yaşlı ve Rahatsız  Mahkumlar  için verdiği AFTAN bahsetmeyeceğim...İdari bir Tasarruftur.
     AF; TBMM. tarafından Kanun olarak  getirilen düzenlemesidir. 
    1961 Anayasası getirdiği düzenleme ile; YASANIN TBMM.de normal bir Kanun Tasarısı gibi TBMM.de görüşülüp, oylanarak  YASALALAŞIYORDU.
     1982  Anayasası; AF Yasanın TBMM.de  geçmesini; adeta ANAYASA Değişliği gibi sert bir şekle sokmuştur. Adeta AF Yasasının Çıkarılmasını da zorlaştırmıştır.  Normal bir Yasanın TBMM.de kabül edilmesi ile AF Yasası için ise; KISITLAYICI bir düzenleme getirmiştir.
     Yani; SİYASİ SUÇLAR için AF Yasası  çıkarılması için TBMM.de Birkaç Siyasi Partinin UZLAŞISI Gerekmektedir. TBMM.nin Üye sayısının 3/5 Oranında Kabül oyu gerekiyor.
       xxxxx
    1960 sonrası dönemde TBMM.de Af çıkarılığını anımsıyorum... Ancak CUMHURİYETİN 50.ci YIL AF YASASININ Çıkarılmasını... TBMM.de ve sokaklarda çıkan Kavgaları,YURT Baskınlarını ve Provokasyonları  çok iyi anımsıyorum...

     1973 Yılında Çıkarılan AF Yasası; TBMM.de sınırlı çıkarıldı. CHP ile HÜKÜMET KURAN; Merhum ERBAKAN'ın MSP.nin bir bölüm Milletvekilleri RET oyu verdiler...
      Konu; ANAYASA MAHKEMESİNE Taşındı...
       Yüksek MAHKEME HAKİMLERİ; Tarihi bir görev yaptılar... TBMM.de Çıkarılan AF Yasasının  Sınırlı olduğunu  ve Anayasanın EŞİTLİK İLKESİNE de Aykırı Gördüğünden Yasanın Bazı Maddelerini İPTAL ETTİLER....
      Zaman içinde ; AF Yasasının belirli Maddeleri; ilk derece Ceza Mahkemelerinde İTİRAZ YOLU ile Anayasa Mahkemesine taşındı...
   Yüksek Mahkeme; HUKUKUN EŞİTLİK İLKESİNİ Gözönünde tutarak; İPTAL KARARI ile AF YASASININ Sınırların-Alanını daha da genişlettiler...
     Bir  Dönem SİYASİ Yönetim ile ters düşen kişi ve kişiler, SİYASİ SUÇLU olarak yaşamları Cezaelerinde geçti...Bir Dönem sonra da; ÖZĞÜRLÜK ve DEMOKRASİ Kahramanı oldular...
      Siyasi suçlardan; İDAM SEHPALARINDA Can verenlerin Adları MEYDANLARA, CADDELERE, SOKAKLARA ve SEMTLERE Verildi...
      Tarih boyunca; Bilime ve Bilim Adamına saldırdılar...Ama, karşılarında  BİLİMİ ve Bilim Adamını gördüler. Aydınlıktan, ışıktan, gerçekten, özgürlükten, uyanan insandan ve halktan korktular...
       Bilim Adamı düşmanlığı, bilim düşmanlığı, kitap ve sanat düşmanlığına dönüştü.Kitaplar yasaklandı ve yakıldı...Düşünce, bilim ve sanat  zincire vuruldu.Bilimin,sanatın,felsefenin, insanlığın tüm değer yargıları yayılmasına engel olundu.
      Yaşlı tarihte, cehaletin bilime karşı,sadece bir kaç örneğini verdim...
      Tüm saldırılar ve cinayetler gelişmeleri durduramadı. Varlığın parçası olan DÜŞÜNCE, sed tanımadan  yüzyılları aşarak bugünlere ulaştı. İdam sehpalarında ve  Giyotinlerde can verenlerin, odunlar üzerinde yakılanların, insanlık dışı işkencelere  uğratılanların ESERLERİ, DÜŞÜNCELERİ  insanlığa , insanlığın geleceğine ve mutluluğuna  ışıklarını serpti. Bilim oldu, okullarda ve üniversiteler-de bilim olarak okundu. Eserleri bir kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa ; dönemden döneme  insanlığın mutluluğuna  katkı verdi. İnsan, insanca olan her şeyi sevdi.
     Bugün gelinen uygarlık düzeyi küçümsenemez. Ama, insanoğlu hala  biimsel eğitime muhtaçtır.
      " Bu dünyada bilgisizliğin  bilime karşı duyduğu kin ve nefretten  daha büyük bir kin ve nefret yoktur.." diyen GALİLE'ye saldırıldı.
       Karanlık güçler, COPERNİC sistemini geliştiren  GİORDANO BRUNO'yu Tanrı tanımamazlıkla suçladılar... Ve Roma'da  7 şubat 1600 günü  CAMPE DEİ FİORİ'de  odunlar üzerinde yaktılar. 294 yıl sonra aynı meydana da heykeli dikildi.
     Evet.....Siyasi SUÇLAR ve CEZALAR tarihin her döneminde tartışılmıştır.
      AF YASALARININ; Özellikle de SİYASİ SUÇLAR ve Siyasi SUÇLARDAN Mahkum olanlar yönünden öncelikle uygulnması gerekir. Ne yazık ki; Çıkarılan veya çıkarılması düşünülen AF Yasaları; SİYASİ SUÇLULARI; SAF DIŞI Tutmakta veya oldukçada Sınırlı bir şekilde çıkarılmaktadır.
       xxxxx
   TBMM. 1973 yılında CUMHURİYETİN 50. ci YILINDA Sınrsız Bir AF Yasası çıkarmıştır.
   BİR AY gibi bir Süre sonrada; CUMHURİYETİMİZİN 100. Yılını, Meydanlarda  Milletçe aynı COSKU İle  Sevği ve Saygı ile hep beraber KUTLUYACAĞIZ...
     Elbette; böyle bir günde de Barışık olacağız...
    Türk Halkının  Seçtiği  TBMM. deki MİLLETVEKİLLERİMİZ....
     Görev Sizin.... CUMHURİYETMİZİN 100.YIL AF Yasasını bekliyoruz....
      Saygı ile....

YORUMLAR

  • 0 Yorum