Reklam

"AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Sn. Turan Ateş Bey'in " "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ " Konulu makalesini siz değerli okullarımızın ilgisine sunuyoruz.

"AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Sn. Turan Ateş Bey'in " "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ " Konulu makalesini siz değerli okullarımızın ilgisine sunuyoruz.

20 Kasım 2023 - 20:31

KAMUOYUNA.....

                                                       7471 Sayılı Yasa...
  
         "AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN  DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
 
      HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI 

      KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

                               DAİR  KANUN"

       - MÜLKİYET HAKKI KUTSAL BİR HAKTIR ve ANAYASAL GÜVENCE ALTINDADIR.
        -MÜLKİYET HAKKININ KULLANILMASI TOPLUM YARARINA DA AYKIRI OLAMAZ...
        -BİR HAK, BİR HAKKI SINIRLANDIRABİLİR, AMA HAKKIN  ÖZÜNE DOKUNAMAZ..
        -KAMU YARARI GEREĞİ-(özel kişilerin  çıkarı gereği değil)-MÜLKİYET HAKKININ ÖZÜNE DOKUNULABİLİNİR.                                                                         
        -AMA, GERÇEK DEĞERİ BELİRLENEREK, HAK SAHİBİNE DE PEŞİN ÖDENİR.
         - DEVLETİN ve bazı KAMU KURUMLARININ  KAMULAŞTIRMA KARARLARI....
         - ÖZELLEŞTİRME  MÜESSESİNDE DE AYNI İLKELERİN GEÇERLİ OLMASI GEREKİR.

           Bu Yasa TBM.de 07.1102023 günü  KABÜL edildi.
    Önemli  DÜZENLEMLER  Bazı Maddelerinde yapılddı.
    Yasanın 1. Maddesi; (a ) ve ( b ) fıkralarında İdari Birim Adlarının değişimlerini düzenliyor.
      2. Maddesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Yasasının bazı maddeleri Deprem-Afetlerle ilgili Yargılamanın hızzlı yapılmasını sağlamak için değişiklikler getirmiştir. Yani İdari Yargını9n Yargılama işlemini hızlandırılmasına yöneliktir.
    a)On ün içinde ilk inceleme yapılması ve tebliğatın  yapılması..
    b)Savunma ve kısaltılması,Savunmanın verilmesi süresi...                                    
    c) Yürütmenin Durdurlması talebine ilişkin olarak verilen karara itiraz edilemeyeceği..
    .........Devamı düzenlemler İDARİ Yargı Yasası düzenlemesinde ki Yargılamanın hızlandırılması...düzenlemesi...
     Yasanın 7.Maddesinin; Anayasa Mahkemesince İptal edilen 1.,2. ve 4. Fıkraları şu şekilde değiştirilerek düzenlenmiştir.
   ( 1).fıkra; Riskli Yapıların TESPİTİNİ düzenlemiştir. Malikler Tespitler yaptıracaktır. Riskli binalar Bakanlığa bildirilir.
     Malikler bu tespiti yaptırmaz ise; Bakanlık resen yapabileceği gibi Maliklere de yapılmasını isteyebilir.
     Gösterieen fiili sıkıntılar Zabıta tarafından giderilir.
     Yapılan Tespit raporlarına karşı itiraz edilebilinir. Üç Kişilik Bilim kuruluna inceletilir.
     (2) Riskli yapılar  Başkanlık ve İdare tarafından Tapu Müdürlüğüne bildirilir ve maliklee tebliğ edilir.Mahalle muhtarlıklar ilan ederler.Riskli yapılar  Bakanlıkçada yayınlanır.
    (4)yasa gereği olan alanlar, tescil dışı olanlartapuda Hazine adına tescil edilir.Ve TOKİ adına bedelsiz verilir.
    (7)Gerçek-Özel kişilerin Mülkiyetinde olan yerler REZERV Alanı olarak belirlenmesi halinde, Arsanın metrekare olarak %30 una muvafak edilmesi gerekir.
    9.Maddesi;Kira  Yardımı düzenlemesini getirmiştir. Yalnız " Yapım için yarfım " düzenlemesi yer almıştır. Ve "Kira yardımı " düzenleme-sinden sonra yer almaktadır.
     "Yardım için yapılacak yardımın usul ve esasları Cumhurbaşka-nınca belirlenir."
      "Riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine  doksan günden fazla olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı, yapının idari makamlarca yıktırılacağı bildirilir."
    "(4) Üçüncü fıkrada belirtilen usüle göre süresinde yıktıtırlmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye  bildirilir ve bu yapılar,İdarece yıkılır/ yıktırılır......."
      Bu işlem gecikirse; Başkanlık bu işleri bizzat kendisi yapabilir. Tahliyelerin engellenmesi halinde, Mülki Amirliklerde yazılı emir ile kolluk talep edilir. Tüm Masraflarda hisseleri oranında Maliklerden 6183 sayılı yasa gereği de tahsil edilmektedir.
      "(5)Bu konudaki tüm tebliğatlar kapıya asılmakta ve ve Maliklere e -Devlet Kapısı üzerinden ilgili Muhtarlıklara bildirilir. Bakanlığın internet sitesinden de 15 gün süre ile ilan edilmektedir.
      10. MADDESİ; 6306 sayılı Kanunun 6. maddesi birinci,2. ve 14. fıkrasında yer alan "en az 2/3 ibaresi salt çoğunluk şeklinde değiş-tirilmiştir.
      Getirdiği bir düzenleme bu madde kapsamına alınmıştır. Maddenin fıkra metni:                                                                                                                             
       "Hisseleri oranında paydaşların salt çoğunluğu ile alınan kara  katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek ve değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara  açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleşti-rilemediği takdirde bu paylar, riski alanlar ve rezerv yapı alanlarında tespit edilen rayiç bedeli dönüşüm projesini gerçekleştirecek olan Başkanlık, İdare veya TOKİ tarafından ödenmek suretiyle satın alınır."
      Karara katılmayan hissedarlara da Noter aracılığı ile veya Muh-tarlıklarca tebliğatlar yapılmaktadır. Tebliğatlar, E-Devlet üzerinde de yapılabilmektedir.
     Eksik ödemeler yapıldığı Mahkemece belirlendiğinde, maliklere ödemesi yapılmaktadır.
       BuYasanın getirdiği düzenleme gereği;Bakanlığa devredilen Ha-zine Taşınmazları; bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara , bunların iş-tirakçılarına ve  belediyelere , bunların şirketlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumundaki meslek kuruluşlarına , önceki dö-nemlerde yapılmış yapı maliklerine  belirlenen bedel üzerinden satış yolu ile devredilir.
        11.MADDE; Riskli alan olarak belirlenen yapıların belirlenen süre içinde TAHLİYE edilmemesi durumunda, BAKANLIĞIN TALEBİ UYARINCA MÜLKİ AMİRLİK  tarafından kapıları açmak suretiyle  Kolluk Kuvvetince Tahliye-Yıkım işleri yaptırılacaktır.
        Hak sahibine verilen konutun değeri ile el konulan mevcut   ta-şınmazın değeri arasında fark oluşur ve Devletin Kurumunun alacak-lısı olması durumunda borçlandırma müessesi devreye girmektedir. Sözleşme yapılır.
                 xxxxxxxxxxxxxx
       Yukarıda bir bölümünü-önemli olanını- açıklamaya çalıştığım; bu YASA; 
     ÖNCELİKLE  MÜLKİYET  HAKKININ ÖZÜNE DOKUNUYOR...
     Hukuk Sisteminde bir YASA, diğer bir Yasanın getirdiği HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİ  sınırlandırabilir. 
     Ama; O YASANIN GETİRDİĞİ  HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİN Özüne dokunamaz...Buna HAKKIN ÖZÜ denir ve her zaman da korunur.
    MÜLKİYET HAKKI; Anayasada Güvence altına alınmış Kutsal bir Haktır. ÖZÜNE Dokunulamaz... Mülkiyet Hakkı kullanım yönünden  sınırlandırılabilir. Ama; Özüne dokunularak  geçersiz sayılamaz...
     Anayasal bir Kurum olan KAMULAŞTIRMA  Kurumu Mülkiyet Hakkının ÖZÜNE Dokunur. Ama; GERÇEK BEDELİ Ödenmek suretiyle  elkonabilir.
     Ben KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA; " Bilirkişilere her zaman; Kamulaştırılan Taşınmazın GERÇEK DEĞERİNİ  Bilirkişilere  belirletir-dim. Ve Verdiğim KARARIN GEREKÇESİNDE; 
        "Kamulaştırma denen müessese; Mülkiyet Hakkının Özüne do-kunduğundan ; Gerçek Değerin belirlenerek; Bedelin hak sahibine ödenmesini..." 
        İçime sindirerek Karara bağlardım. O Dönemin YARGITAY 5. Hukuk Dairesi; Kararımın bu bölümlerinin altını da çizerek ONAMA Kararı verirdi.Çünkü; Kamulaştırma yapan İDARE Her zaman Değeri düşük tutturur...Takdir Komisyonu da Konun Uzmanı değildir. Mal Müdürü veya Defterdarın başkanlığında, Tarım Müdürü, Ziraat Oda-sı Üyesi, Kadastro Müdürü...Mahalli Bilirkişiler değer belirlemesi yaparlar.
     Kamulaştırılan Arazileri yerinde incelemezler...Önlerine gelen Kroki ve Tağu kayıtları yanında Projeyi de ele alarak masa başında karar verirler.
      KENTSEL DÖNÜŞÜM Yasasında yapılan Değişim ve yeni düzen-lemelerde; Mülkiyet Hakkını ortadan kaldırmaktadır.
     1961 Anayasanın Kamulaştırma Kurumunu düzenleyen Maddesine 12. mart 1971 de bir ek Fıkra getirildi.
     "Kamulaştırılan Taşınmazın; Kamulaştırma BEDELİ; VERĞİ BEYANINI GEÇEMEZ..."
      Bu düzenleme, ilkderece Mahkemesi olan bir yerin Asliye Hukuk Mahkemesince konu Anayasa mahkemesine taşındı...
     Yüksek Mahkeme; Düzenlemenin bu Fıkrasını;
     "BİR HAK, BİR HAKKI SINIRLANDIRABİLİR. AMA, ÖZÜNE DOKU-NAMAZ. KAMULAŞTIRMA , MÜLKİYET HAKKININ ÖZÜNE DOKUN-DUĞUNDAN, GERÇEK DEĞERİNİN BELİRLENEREK HAK SAHİBİNE ÖDENMESİ DE HAKANİYET GEREĞİDİR.... GEREKÇESİ İLE   İPTALİNE  KARAR VERMİŞTİR...."
      Yalnız Kamulaştırma Toplum ve Kamu Yararı gereği yapılır.
                                  xxxxxx
       Bu Yasanın bazı Maddelerinin ANAYASA MAHKEMESİNİN Denetiminden geçirilmesi gerekmektedir.
       Yasanın ruhu ile getirdiği düzenleme; Öncelikle MÜLKİYET Hak-kına aykırıdır. Mülkiyet Hakkı kutsal  ve Anayasadaki düzenlemesi ile de güvence altına alınmıştır.
       Bu Yasal düzenleme; Kanun tekniğine de aykırıdır. Bir Maddesi bir sayfa doldurmaktadır. Yönetmelik ile düzenlenmesi gereken bazı bölümler; YASA ile düzenlenmiştir.
      Yasanın  bir maddesi bu kadar uzun olamaz....3-4 ve fazla madde ile düzenlenmesi gereken, bir açıklama uzunca bir madde ile düzenlenmiştir.
       Bu YASA; Toplumda bir sıkıntı yarattı...Endişe;Atalarımdan bu yana malik olduğum ve Yerleşik saygın mahaldeki konutuma el ko-nularaka; Bana, Yeni oluşum içinde olan semtlerden yer mi verile-cektir?
      Çünkü; " Bu mahalde ve mahaledeki Aptmanda Deprem Riski vardır."
      Devletin Birimleri elkoyup; Maliklerine de şehrin uygun ve Deprem riski olmayan Bölgelerdeki  konutlara zorunlu bir taşınma olacaktır. İşte; Toplumda bu düşünce sıkıntılar getirmektedir.
       Bekleyelim ve görelim...
        Saygı ile....

Bu haber 338 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum