KAFTANCIOĞLU'NUN SEÇME -SEÇİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU....

Sn. Turan Ateş Bey'in "KAFTANCIOĞLU'NUN SEÇME -SEÇİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

KAFTANCIOĞLU'NUN SEÇME -SEÇİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU....

Sn. Turan Ateş Bey'in "KAFTANCIOĞLU'NUN SEÇME -SEÇİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

KAFTANCIOĞLU'NUN SEÇME -SEÇİLME ÖZGÜRLÜĞÜ SORUNU....
14 Mayıs 2022 - 21:42

KAMUOYUNA......

           KAFTANCIOĞLU'NUN  SEÇME -SEÇİLME 

                                  ÖZGÜRLÜĞÜ  SORUNU....

     CHP İstanbul İl Başkanı   KAFTANCIOĞLU'na  İlk derece Mahkemesi olan  İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin; 2010-2013 yılları arası Sosyal Medyada Paylaştığı bazı Yorumlar için; Cumhurbaşkanına  HAKARET Suçundan verilen  HAPİS CEZALARININ Bazıları ONANMIŞ ( YARGITAY 3. CEZA DAİRESNCE ONANMIŞ. ) Yani yerinde görülmüş ve Bazı  CEZA Kararı da  Yerinde görülmeyerek BOZULMUŞ...
      Henüz  GEREKÇELİ Kararı görmedik.... Bu konuda olumlu veya olumsuz bir YORUM Yapamam....Ben Hukukçu-E. Hakim ve Fiilen de  Avukatım....  Yargıtay 3. Ceza Dairesinin ;ONAMA  ve BOZMA Kararlarını görmem gerekir. Bekleyelim, Gerekçeli Kararı....
     Yalnız ONANAN Karada; TCK.nun  53. Maddesini  1.Fıkrasının (b) Bendi gereği olarak; Sayın  KAFTANCIOĞLU'nun  " SEÇME ve SEÇİLME  EHLİYETİ..." Konumu  ne oldu?
    Yani bu durumda KAFTANCIOĞLU; CHP İL BAŞKANI olabilir mi? Bu durumda CHP İstanbul İL BAŞKANLIĞI DEVAM EDER Mİ? Seçimlerde ADAY olabilir mi?....
     Bu SORULARA  CEVAP ARAYALIM....
     TCK.nun 53/1. Maddesi :Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;
      a)................................
       b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (....)
      c)........                                                                                        
      d)....                                                                                                        
     e)....
           yoksun bırakılır.
      2.Kişi işlemiş olduğu suç dolayısıyla  mahkum olduğu hapis cezasının  infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
      ............................................          "                                                          şeklindedir.
      xxxx
      Yalnız ANAYASA MAHKEMESİ;
      08.10.2015 gün 2014/ 40 E.-2015 85 K.nolu KARARI ile  bu Maddenin birinci fıkrasında yer alan;                                                  
      " Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına  mahkumiyetinin kanuni  sonucu olarak..." bölümü, aynı fıkranın  (b)  bendinde  yer alan " seçilme ehliyetinden ibaresi yönünden,  yer alan yine aynı fıkrada  yer alan " hapis cezasına ..." ibaresi ise (b)  bendinde yer alan " seçme ehliyetinden ..." ibaresi yönünden, yine aynı fıkrada yer alan  "hapis cezasına ..." ibaresi ise (b) bendinde yer alan " seçme  ve...."  ibaresi yönünden iptal edilmiştir.
       Yasanın 1/b maddesi; " Seçme ve seçilme ehliyetinden... anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün ve 2014/40 E.- 2015/85 K. sayılı  Kararı ile  maddenin 1. fıkrasında  yer alan " ...ve diğer siyasi hakları  kullanmaktan...." aynı maddenin  ikinci  fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde  yer alan " Seçme  ve seçilme  ehliyetinden ..." ibaresi yönünden iptal edilmiştir.
      Anayasa Mahkemesinin bu KARARI ile Yasanın Yasaklayıcı Hükümleri İPTAL OLUNARAK; YÜRÜRLÜKTEN de KALKMIŞTIR....
    Bu konu ÇANKIRI 1. ASLİYE CEZA Mahkemesince İtiraz Yolu ile Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.
     xxxxxx
     Evet....Evet......CANAN KAFTANCIOĞLU.... CHP İstanbul İl Başkanı olarak; .Görevinin başındadır. Yeniden seçilebilir de...
     Yargıyı ne kadar olumsuz eleştirsek de; Hukukun benimsemediği Yasal Düzenlemeleri İPTAL Edebiliyor....
     TCK.nun 53. Maddesi kapsamlı ve bazı  olumsuz düzenlemeleri olan bir Yasa maddesidir.  TCKnun Bu düzenlemesi -53. madde- Hukukun yapısına ve İnsan Haysiyeti ile de uyumlu olmayan bir düzenlemedir.
      Anayasadaki düzenleme açısından ele alırsak; Anayasamızın 76. Maddesi kimlerin Milletvekili SEÇİLEMENİN ve SEÇİLEMEMNİN Yasal  Kurallarını İ düzenlemiştir.
      "İlkokul mezunu olmayalar...... BİR YILDAN Fazla HAPİS CEZASI ALANLAR..... Milletvekili  seçilemezler...." Tabi ki; belirli suçlar; Zimmet-rüşvet gibi suçlardan mahkum olmak  aday olmanın engelidir.
       Anayasadaki bu düzenleme; KAFTANCIOĞLU için bir engeldir.
       XXX
     Konuyu 2820  Sayılı SİYASİ PARTİLER YASASINDAKİ Düzenleme yönünden ele alalım....
      104. Maddesindeki düzenleme;
      "Bir siyasi partinin  bu Kanunun  101 inci maddesi dışında kalan emredici  hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle  o parti aleyhine  Anayasa Mahkemesine, Cumhuriyet Başsavcılığınca  resen yazı ile başvurulur.
       Anayasa Mahkemesi ,söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasi parti hakkında ihtar kararı verir. Bu yazının tebliği tarihinden itibaren  altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı o siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılması için Anayasa Mahkemesine resen dava açabilir."
      Önceki Düzenleme ise; bu konumdaki Üyesini İhtara rağmen  Partisinden ihraç etmeyen siyasi parti hakkında kapatma davasını da açmaktaydı.
    Geçmiş dönemlerde; Sayın ERDOĞAN ile Sayın BAYKAL bu konuyu iyi bilirler....
    xxxx
     2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunun  11. Maddesi; Milletvekili SEÇİLEBİLECEKLERİ DEĞİL de ; MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEYECEKLERİ düzenlemiştir.
    (e) fıkrası; " Taksirli suçlar hariç, toplam  BİR  YIL ve daha fazla  HAPİS veya süresi ne olursa olsun Ağır  Hapis cezasına  hüküm giymiş olanlar."  
    (f) Affa uğramış olsalar bile  .....Yüz Kızartıcı tabir edilen suçlardan Mahkum olanlar..."                                                          
     düzenlemesini getirmiştir.
    Konuyu-KAFTANCIOĞLU'nun Durumunu; Anayasa, Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçim Yasası düzenlemeleri kapsamında inceledik ve açıklamaya çalıştık.
     Bu DURUMDA; 
      Sayın KAFTANCIOĞLU; Milletvekili Adayı olamaz...Ve Milletvekili Seçilemez....Aynı Durum; BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİNDE geçerlidir.
      Yalnız CHP İstanbul İL BAŞKANLIĞI.......Ve CHP de Siyasi Parti ÜYELİĞİ DEVAM EDER....
      KAFTANCIOĞLU; CHP.nin her kademesinde Görev alabilir. Sadece MİLLETVEKİLİ ve BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY Olup; Seçimlere katılamaz....                                                        
         Kamuoyuna da....   Saygı ile

YORUMLAR

  • 0 Yorum