Reklam

MADENLERİMİZ ve İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN MADEN OCAKLARINDA OLAN KAZALAR....

Turan Ateş Bey'in yazısı :"MADENLERİMİZ ve İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN MADEN OCAKLARINDA OLAN KAZALAR...."

MADENLERİMİZ ve İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN MADEN OCAKLARINDA OLAN KAZALAR....

Turan Ateş Bey'in yazısı :"MADENLERİMİZ ve İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN MADEN OCAKLARINDA OLAN KAZALAR...."

MADENLERİMİZ ve İŞLETMECİLİĞİ AÇISINDAN MADEN OCAKLARINDA OLAN KAZALAR....
18 Şubat 2024 - 19:15

KAMUOYUNA.....

                      

           -MADEN  OCAKLARI; DEVLET  ELİ ile  İŞLETİLİMELİDİR.-                           

                              YANİ  MADENLER  DEVLETLEŞTİRİLMELİDİR...

          Biz; İlkokul 4-5.Sınıf öğrencisi iken; O çağdaki Biz öğrencilere;                    TABİAT BİLGİSİ ve COĞRAFYA Derslerinde;Öğretmenlerimiz, Suları-mız  (Deniz-Irmaklar ), Ormanlarımız ve  Madenlerimizi.... Uzun bir süre anlatırlardı. Harita üzerinde de  bu bölgeleri görür ve  haya- limizde canlandırırdık.
       Ortaokul sıralarında iken Maden Kömürü çıkarılan ZONGULDAK ve çevresini harita üzerinde tarardık.UZUN MEHMET öyküsünü de zevkle dinlerdik.
      Sonra ERĞANİ BAKIR İşletmesini...BATMAN Petrol Kuyularını... TAVŞANLI Kömür İşletmesini....
       Yıl 1979....DİYARBAKIR-Dicle ilçesindeyim. Elazığ-Maden  ilçe-sindeki BAKIR İşletmesinin zehirli curuhları, DİCLE Nehrinin bu ilçe-den geçen  koluna karışır ve geçtiği  bölgeye zarar verirdi.Çayda için tüm yabani hayvanlar yanında evcil hayvanlarda ölüyordu.
      Talep Uyarınca bu konuda Mahkeme olarak bir TESPİT Yaptığı-mı...Ölen  kuşların ve yok olan otların bu madenin etkisi ile oldu-ğunu ve önlemler alınmadığını  BİLİRKİŞİ İncelemesi ile RAPOR ha-linde belirlemiştim.
     Daha sonra KASTAMONU-KÜRE ilçesine geldiğimde; PİRİT Ma-den İşletmeleri ETİBANK ve KARADENİZ BAKIR İŞLETMESİ olduğunu gördüm. Karadeniz Bakır İşletmesi Özel bir Şirketindi... Yönetimi ile iyi ilişkilerim oldu... Görev yaptığım üç yıllık süre içinde KARADENİZ BAKIR İşletmesinde Cevheri işleyen Makina da bir patlama oldu ve bir işçimiz bir gözünü kaybetti...Bunun dışında bir İŞ Kazası da ol-madı...
         xxxxxxxxxx
      Yıl 1978 Haziran ayı...Danıştayımızın genç bir Hakimiyim.. Mer-hum DENİZ BAYKAL ,Merhum ECEVİT Kabinesinde  ENERJİ BAKA-NI...GÖREV SLOĞANI;                                                                                    
         " MADENLER DEVLET ELİYLE İŞLETİLECEK..."
     Ankara Ünivrsitesi HUKUK FAKÜLTESİNDE bu konuda bir SEM-POZYUM oldu.Üniversitedeki Hocalarım ve Maden Mühendislerin-den-Siyasilerden oluşan bir Topluluk...
      Yaşlı ve deneyimli bir Maden Mühendisimiz; " Bir Tesisi Devlet işletiyor ve ZARAR Ediyor...Özel bir İşletme işletiyor ve güzel KAR ediyor... Ve özelleştirmeden çıkıldığında zararların olacağını ..." söy-lediler...
       Benim de genç bir Hakim olarak cevabımda şu oldu;                                    
        " Devletin işlettiği bir İşletme-İşyerinde 10 kişi istihdam edilir. Aynı konumdaki bir İşyerinde Özel Sektör  3 kişi istihdam eder.                                                   
      Devletin Amacı; İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK...Özel Kurumun amacı;KAR..  KAR....KAR..." dedim...
       1978 li Yıllarda MADENLER; Devlet eliyle işletilmesi doğrultu-sunda YASA TBMM.de çıkarıldı...
      Sonraları ne oldu?....
     Merhum ÖZAL;" Köprüyü  satacağım..." gibi sözler sarf etti ve ÖZELLEŞTİRME Müessesi  yaşamımıza girdi. Bugünkü ŞEKER FAB-RİKALARININ Konumu....
                          xxxxxx
     1961 ve 1982  Anayasasındaki  MADEN İŞLETMELERİ ile ilgili DÜZENLEMEYE de bir göz atalım...
     1961 Anayasasının  129. Maddesi;
      ( IV. Kalkınma) başlığı ile şu düzenlemeyi getirmiştir.
     a)Kalkınma planı ve Devlet Planlama Teşkilatı.
      MADDE 129- İktisadi,sosyal ve kültürel kalkınma plana bağla-nır.Kaalkınma bu plana göre  gerçekleştirilir.
       Devlet Planlama Teşkilatının  kuruluş ve görevleri,planın hazır-lanmasında, yürürlüğe konmasında,uygulanmasında ve değiştiril-mesinde gözetilecek esaslar ve planın bütünlüğünü bozacak de-ğişikliklerin önlenmesini sağlıayacak  tedbirler özel kanunla düzen-lenir."
        1982 Anayasasındaki düzenlemeye de bir göz atalım...
         Bu bölüm; "Ekonomik Hükümler " başlığı altında; düzenleme getirmiştir.
         III.Tabi servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi
        MADDE   168- Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.Devlet bu hakkını belli bir süre için,gerçek ve tüzel kişilere dev-redebilir. Hanği tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin ,Dev-letin gerçek ve tüzel kişilerle  ortak olarak veya  doğrudan  gerçek ve  tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu du-rumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim,denetim usul ve esasları ve müeyyideler  kanun-da gösterilir."
       Evet...Her iki Anayasamızın getirdiği DÜZENLEMELER böyledir.
                            xxxxx
       Son on yıl içinde; başta Maden İşletmeleri olmak üzere; Ülke-mizde DOĞAL Diyemeyececeğim; İHMALİ AFATLAR Oluşmaktadır.
      -DEPREMLERLE  yaşıyoruz...." Allahın Takdiri..." Felsefesi ve inancı ile kapatılıyor ve kapatılmaya çalışılıyor..
      -İŞ Kazaları yaşıyoruz... Kusur ölen Çalışana çıkarılıyor...
      -Geçmişte yaşanan YHT kazaları ayrı bir sorun...
      -TCK Yol Yapım işlerini Özel Sektöre veriyor...Göçmeler, Yolların bozulmaları  yanında kurallara aykırı-YOLLAR... Yapılmaması gere-ken güzergahlara yapılan yollar... 
       Ülkede; ÖZEL SEKTÖRÜN; Denetimden kaçtığı ve gereken bir şekilde veriler kullanılarak DENETİMLERİN yapılmaması veya 
yapılamamasıdır.
      Ülke 5-6 Gündür ERZİNCAN -İLİÇ ilçesindeki Maden Kazasına endekslendi... Nihayet; İŞLETMENİN Ruhsatı İPTAL edilmiş...
     Henüz  9 Yurttaşa ulaşılamadı...Bu 9 Rakamı doğru mu? Fazla olabileceği söylentileri var...
     Burada ALTIN Madeni çıkarmayı üstlenen Firmanın Teknik Kadrosu GÖZALTINA Alınarak sorgulanması gerekir.
       xxxxxxx
      Resimde de görüldüğü gibi; ÇANAKKALE-BALIKESİR illerimiz arasındaki KAZ DAĞLARINDA benzer bir MADEN Ocağı açılmıştır.
     Sanırım 300 Dönüm civarında olabilir; bir ORMAN ALANI; bu Maden Şirketine teslim edilmiş...Ve Orman Bitki örtüsü de kaldırıl-mış. Benzer bir Altın Madeni çalışması yapılıyor.
      İstanbul Barosunun düzenlediği bir İnceleme gezisine bizzat katıldım ve KAZ Dağlarına gittim...Çevre Halkının koruduğu   OR-MANLAR Nasıl yok edilmiş?...ORMAN Bakanlığı nasıl bu sahada Orman Bitki örtüsünün kaldırılmasına izin vermiş?
          Bugünde; benzer görüntüyü ERZİNCAN-İLİÇ Bölgesinde gö-rüyoruz....Yabancı bir İŞ VERENE  vererek yaptırdıkları; Maden-ALTIN çıkarma  çalışması sonunda oluşan BÜYÜK AFET....
       O SİYANÜR denen ZEHİRİ toprağımıza nasıl karıştırdılar? O Böl-ge Tarım alanıdır. Dünyada hiç bir üretim TARIM ÜRÜNLERİ kadar olamaz...
       Bu FECİ OLAY sonrası konuşması gerekenler konuşmuyorlar... Anayasadaki Düzenlemeyi sorumlu tutuyorlar...Anayasadaki düzen-leme; TAKDİRİ....
       Artık; MADENLER, DEVLET ELİYLE İŞLETİLMELİDİR....
       Artık; ORMAN  ALANLARINDA; kurulan  İRTİFAK HAKLARI hemen İPTAL edilmelidir...
       Bu İşletmeler; TÜRK Mühendislerinin çalışma alanlarına bırak-malıyız...Tüm Maden ocaklarındaki çalışmalar Türk Maden Mühen-dislerinin  denetimi ile yapılmalıdır.
     Yalnız; geç kalınmasın...Ülkemizdeki tüm MADEN İŞLETMELERİ... 
       Ve MADEN OCAKLARI Mühendislerimize ve Bürokratlarımıza EMANET edilsin....
                      xxxxx
     Erzincan-İLİÇ ilçesindeki bu Facianın olabileceği 2010 yıllarında sezinlendi ve dönemin ERZİNCAN Başsavcısı  bu konuda Soruştur-ma başlattı. Ancak; adı geçen C.Başsavcısı; FETO CEMAATİNİN He-defi oldu. Ve  Erzurum'dan gelen iki C. Savcı tarafından TUTUKLAN-DI.Hemde HUKUKA Aykırı olarak...
      Yıl 2010....İstanbul-ÜMRANİYE İlçesinde 1. Asliye Hukuk Hakimi olarak Görev yapıyorum. ÜSKÜDAR Asliye Hukuk Mahkemesine  1980 li yıllarda bir Dava açılır.
      Bir MADEN Şirketi; başka bir Maden Şirketi aleyhine; "MENİ MÜDAHALE ve TAZMİNAT Davası "açılır.Yalnız bu Dava iki Maden Şirketi birbiri aleyhine açmış. Ama, Mahkeme bu iki dosyayı BİRLEŞ-TİRMİŞ. Ve ÜMRANİYE de ADLİYE Kurulmuş ve Sözkonusu Dava dosyası konum nedeni ile ÜMRANİYE Asliye Hukuk Mahkemesine çözümü için gönderilmiş.
      Mahkeme Hakimi ORMAN İncelemesi yaptırmış ve DAVA gerek-siz olarak uzamış.
      Mahalde Keşif yaptım. Maden Mühensi ve Harita Mühendisi iki Maden Şirketinin Orman Yönetiminden KİRALADIĞI Alanları, dosya kapsamındaki krokileri uygulayarak incelediler. İKİ Şirket; Orman Arazisine Tecavüz  etmişler. Davayı REDDETTİM...
     Şirketler bu alanda İNŞAAT Malzemesi olan KUM yapıp, İnşaat Firmalarına satıyorlar....
      Tabi ki; İki Maden Şirketinin de Sahipleri, Siyasi ve Ekonomik Gücü olan  Kişilerddir.
                      xxxxxx
      Evet, hala  ERZİNCAN -İLİÇ ilçesindeki sorun çözümlenemedi... Birkaç Görevlinin TUTUKLANMASI dışında olumlu bir gelişmede olmadı. Görevliler ve Çevre Halkı yanında; Yakınları Toprak altında kalanlar huzursuz.
      Medya Haberlerine göre,  "Haber için Mahalle  giden Medya ve bazı STK. Mensupları da Maden Sahasına da alınmıyorlar..."
       Neden? Gizililik olamaz....Toplum bilgilendirilir. YEREL YÖNETİM SEÇİM Öncesi bu AFET Olayının Fatursı Kime veya Devletin hanği Kurumlarına aittir.
       Medya Haberleri; Halk huzursuz...Her yerde SİYANÜR Varlığı endişesine dayalı korku.... 
       Adli Makamlara sevk edilen; ŞİRKETİN YETKİLİ Sorumluları; ADLİ KONTROL Koşulu ile SERBESTLER....
       Gerek SOSYAL MEDYA...Gerekse TV. Kanallarının HABER PROĞ-RAMLARININ Konusunu oluşturuyorlar...
      Bu durumda ayrı bir sorun...
          Saygı ile....

Bu haber 592 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum