ÖNÜ ALINAMAYAN ORMAN YANGINLARI.... Ve SAYIN CUMHURBAŞKANI..

ÖNÜ ALINAMAYAN ORMAN YANGINLARI.... Ve SAYIN CUMHURBAŞKANININ ; 6 Ocak 2021 günlü ve 3413 Sayılı KARARNAMESİ....

ÖNÜ ALINAMAYAN ORMAN YANGINLARI.... Ve SAYIN CUMHURBAŞKANI..

ÖNÜ ALINAMAYAN ORMAN YANGINLARI.... Ve SAYIN CUMHURBAŞKANININ ; 6 Ocak 2021 günlü ve 3413 Sayılı KARARNAMESİ....

ÖNÜ ALINAMAYAN ORMAN YANGINLARI.... Ve SAYIN CUMHURBAŞKANI..
01 Ağustos 2021 - 20:34

Turan Ateş Bey 'in yazısı : 

                Bu bir  YÖNETMELİK; ORMAN YASASININ  EK 16. 

                    MADDESİ KAPSAMINDA  ORMAN SINIRLARI     

             DIŞINA ÇIKARMA  İŞLEMLERİNE  İLİŞKİN YÖNETMELİK...

                                              Ve 7334 sayılı  YASA.....

           AMAÇ
      Yönetmeliğin 1. Maddesinde ; BU YÖNETMELİĞİN AMACI ŞÖYLE TARİF Edilmiştir:

        a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında  hiç bir yarar görülmeyen  ve tarım alanına  dönüştürülmesi  mümkün olmayan yerlerden,     
        b)19.4.2018  tarihli ve 7139 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği   28.4.2018 tarih itibarı ile  üzerinde yerleşim yeri  bulunan alanlardan,
        c)Yerleşim yeri oluşturulması  uygun olan taşlık, kayalık verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan,
       sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen  alanların , Orman Genel Müdürlüğünce  orman sınırları dışına çıkarılarak tapu da Hazine adına  tescile ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
       KAPSAM
    Madde  2- (1 ) Bu Yönetmelik,1.madde de belirtilen ve sınırları  Cumhurbaşkanınca belirlenen  alanların, tespit ve tefrik işlemlerinin yapılanmasına ilişkin orman kadastro komisyonlarının  yetki, görev, çalışma usul ve esasları ile Orman Genel  Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince    yapılacak diğer iş ve işlemleri kapsar.

      Bu Yönetmelik , 31.08.1956 tarihli 6831 Sayılı  ORMAN KANUNUN  16. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Bu YÖNETMELİĞİN 5. Maddesi; ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILABİLECEK yerleri belirlemiştir.
      Sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek;  aşağıdaki yerler , bu Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir.
      a)Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından  orman olarak muhafazasında  hiç bir yarar görülmeyen  ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler,
       b)7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.04.2018 tarihi itibarı ile  üzerinde YERLEŞİM YERİ bulunan yerler...
       c) YERLEŞİM YERİ OLUŞTURULMASI  uygun olan; TAŞLIK, KAYALIK, VERİMSİZ ve FİİLEN ORMAN VASFI TAŞIMAYAN Yerler...
       ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILABİLECEKTİR....
     
       6. Maddesine göre de;  ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAMAYACAK ALANLAR...
      a)6831 sayılı Kanunun  16.17. ve 18 maddelerine göre  İZİN VERİLEN ORMAN ALANLARI...
      b)6831 sayılı kanunun 23.,24. ve 25. maddelerine göre BELİRLENMİŞ ORMANLAR...
      c)12.3.1982 tarihli  ve 2634 sayılı TURİZMİ TEŞVİK KANUNU kapsamında  SINIRLARI TESPİT ve İLAN edilen KÜLTÜR ve Turizm Koruma  ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Merkezleri, Turizm Bölgeleri ve  Turizm Alanları SINIRLARI İÇERİSİNDE Kalan ORMANLIK ALANLAR....
    ç) Genel  Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu ORMAN Alanları...
    d)Tohum Bahçesi, tohum  meşceresi ve gen koruma Ormanları...     
    e)Özel Ağaçlandırma için tahsis edilmiş ORMAN ALANLARI....
     
      Bu YÖNETMELİK Gereği; ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAMAZ.....
      7. maddesinin getirdiği düzenleme ile de; 6831 sayılı Yada değişiklik yapan 3302 sayılı Yasa ile 2/ B çalışması yapılıp,  FENNİ bir  hata yapılmamış olması yanında kesinleşmiş olması da gerekiyor.
    Yalnız, Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA işlemi diğer Kadastro ile birleştirilerek yapılamaz...
     Bu Yönetmelik gereği Orman Sınırı dışına çıkarılacak alanlarda 3402 Sayılı Kadastro Yasasının 22. maddesi gereği İKİNCİ  Defa  Kadastro ya tabi tutulamayacağına ilişkin  hükmü de uygulanmaz...
     Talep uyarınca ; Yönetmeliğin belirlediği birim Görevlilerinden oluşan bir KOMİSYON Kurulur.... 
   Çalışmalar ve düzenlenen TUTANAKLAR, Krokiler ilan edilir. Mahalde İLAN edilir. BİR AY içinde DAVA AÇILMAZ ise; Tescil dosyaları ilgili Tapu Müdürlüklerine gönderilir. HAZİNE adına TESCİLİ yapılır.
        Evet.....YÖNETMELİK Hükümleri böyle...
      Bu Yönetmelik; getirdiği düzenleme ile; 2/B çalışmalarına yeni bir yön verdiği gibi; 2/B Çalışmaları  için ORMAN ALANLARINI daha da genişletmektedir.
        xxxxx
   3 gün önce de Resmi Gazetede  TORBA YASA tabir edilen  bir YASA Yayınlandı .7334 sayılı YASA....
      Bu Yasadaki düzenlemeye göre;     
                                              
       " ORMAN ALANLARININ, TURİZM DEĞERİ OLAN YERLERİN  YÖNETİMİ TURİZM BAKANLIĞINA DEVROLUNUYOR..."

      CUMHURBAŞKANINA DA BİR YETKİ VERİYOR ,BU YASA;
     " Kıyılar ve ormanlardaki hangi alanların YAPILAŞMA Kapsamına gireceğini  belirleme YETKİS;İ, Cumhurbaşkanına verilmiş.
      Bu YASANIN 1/d. bendi; " KÜLTÜR ve TÜRİZM GELİŞME  BÖLGELERİ DIŞINDA KALSA BİLE " Orman arazileri KAMU YARARI Kapsamına alınarak, Turizm Yatırımcılarına açılabilecek . Yeri, mevki ve sınırları  Cumhurbaşkanı kararı ile  TESPİT ve İLAN edilecek. Bu alanlardaki bütün Devlet Taşınmazları da  TURİZM Kapsamına ALINABİLECEK.
      XXXXXX
    Evet....Evetttt.... Şaşırmayalım....                                                               
         TBMM.deki Muhalefet Partilerimiz ; bu DÜZENLEME TBMM.de geçerken neredeler? Özellikle de CHP ve İYİ PARTİ Yönetimi...
        Sanırım böyle bir Yasanın TBMM.de görüşülüp kabul edildiğini Muhalefette bizim gibi; Resmi Gazeteden yayınlandıktan sonra öğrendi... Evet...Çok konuşan CHP Yönetim Kadrosu....Ve HUKUKÇU MİLLETVEKİLLERİ.....Genel Başkan Danışmanı   Sayın Sezğin TANRIKULU....
     " Bu Yasa TBMM ve Komisyon tarafından incelenip Karar verilene kadar...." diye sormayacağım... Resmi Gazete yayınlanıp; Kesinleşene dek neredeydiniz?
        KONU; ANAYASA MAHKEMESİNE Taşınmalıdır.
       Yasanın İPTALİ İSTEĞİ yanında; YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DE; Dava Sonuna Dek DURDURULMASI İSTENMELİDİR....
      Bu Yasanın TBMM.de görüşülmesi ve kabulü ile ORMAN YANGINLARININ Hızlı bir şekilde BAŞLAMASI-BAŞLATILMASI Paralel bir süreçte oluyor...
        Bir süre sonra da TURİZMCİ Şirketler; yer beğenecekler....
         Saygı ile....

YORUMLAR

  • 0 Yorum