Reklam

Turan Ateş bey 'in yazısı: ORMANLARIMIZ!...

Turan Ateş bey 'in "ORMANLARIMIZ!..........." başlıklı makalesini sız değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

Turan Ateş bey 'in yazısı: ORMANLARIMIZ!...

Turan Ateş bey 'in "ORMANLARIMIZ!..........." başlıklı makalesini sız değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

Turan Ateş bey 'in yazısı: ORMANLARIMIZ!...
07 Ağustos 2023 - 20:37        Ormanlarımızda çıkan-çıkarılan yangınlar sonrası; bazı  bölgeleimizde de ORMAN Ağaçlarının kesimi ve alan temizliği yapılmaları bir süredirde Kamuoyunun  gündeminde...
        Daha önceki yıllarda ÇANAKKALE-KAZDAĞLARI Ormanlarında  benzer görüntüler ve olaylar yaşandı.
     İstanbul Barosunda bir grup Av. Meslektaş KAZDAĞLARINA doğru yürüdük.
     Hava Koşulları nedeni ile MUĞLA-AKBELEN Ormanları ile ilgili olarak mahalle gidemedim...Yalnız; BODRUM-MİLAS Ormanlarını tanıyan bir Av.ım....Bazı davalar üstlendim.Halende devam etmektedir.
      Meslek Yaşamımda Orman Mevzuatı konusunda iki tanede Kitap kaleme aldım.
     Ülkemin Yeraltı kaynakları için; Doğal yapısını ve Yeşil Ormanlarını yok edemeyiz.
      Anyasa Hukuku açısından Ormanalar Güvence altına alınmış idi.
    1961 Anayasasının  131. Maddesi; "Ormanların korunması ve geliştirlmesi " şeklindeydi . Bu düzenleme;
      " c) Ormanların  ve orman  köylüsünün korunması, ormanların geliştirilmesi." olarak;  17 Nisan 1970 günü değiştirildi.
          " Devlet , ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
         Devlet ormanları, kanuna göre  Devletçe  yönetilir ve işletilir.Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunmaz. Bu orrmanlar, zamanaşımıyla mülk edinilemez ve kamu yararı  dışında irtifak hakkına konu olamaz.
      Ormanlara  zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme  müsade edilemez.
     Ormaanlar içinde veya yakınında oturan halkın kalkıdırılması ve ormanı koruma bakımından gerekirse,başka yere yerleştirilmesi kanunla düzenlenir.
     Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık  yapıalmaz.
     Orman suçları için genel af çıkarılamaz; ormanların tahribine yol açacak hiç bir siyasi propoğanda yapılamaz. "
      Ormanlara ÖZERKLİK Veren bir Anayasal düzenleme....
    Ancak; 17 Nisan 1970 günü Anayasanın bu maddesinin  4.,5. ve 6. fıkraları değiştirildi.
     Deşiklikler aynen;
     "Ormanlar içinde veya yakınında oturan halkın kalkındırılması  ve ormanı koruma bakımından,ormanın gözetilmesinde  ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gereken yerlerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.
     Anayasa'nın yürürlüğe  girdiği tarihten  önce biim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan  tarla,bağ, meyvalık,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta  kullanılmasında  yarar bulunan topraklarla  şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz. Yananormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
     Ormanların tahribedilmesine  yol açan hiçbir siyasi propoğanda yapılamaz."
      olarak değiştirildi.
      Getirilen bu değişiklik ile; 1961 Anayasasının yürürlük tarihi olan 06.07. 1971  günü öncesi ORMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEN ORMAN ARAZİLERİ; Orman Sınırları dışına çıkarılması düzüenlemesi getirildi.
                     xxxxxx
    1982 Anayasasının  169.ve 170. Maddeleri yeni düzenleme getirdi.
      " 1V. Ormanlar ve orman köylüsü
     A-Ormanların korunması ve geliştirilmesi
    MADE: 169-Devlet ormanların korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde  yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit  tarım ve hayvancılık yapılamaz.Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
       Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre,Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zzamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
     Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve  eyleme müsade edilemez. ormanlarıntahrip edilmesine  yol açan  siyasi propoğanda yapılamaz; münhasıran orman  suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak,ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel  af kapsamına  alınamaz.
      Orman olarak muhafazasında  bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde  kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,bağ, meyvelik,zeytinlik gibi çeşitli tarım tarım alanlarında veya  hayvancılıkta kullanılması yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz.
      B.Orman köylüsünün korunması
   MADDE: 170-Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması,ormanların ve bütünlüğünün  korunması bakımından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde  Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle , 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından  orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkarılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen  bu yereler yerleştirilmesi için Devlet eliyle  alınan yerlerin ihya edilerek halkın yararlanmasına tahsisi  kanunla düzenlenir.
     Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle  diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
     Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır."
      Evet; Ormanlarımız ile ilgili Anayasal düzenleme gayet açıktır. Şu günlerdeki; Ormanlar içindeki uygulamalar; bu düzenlemelere hiç uymuyor...
     Bunun yanıda 6831 Sayılı Temel ORMAN YASAMIZ var...Bu Yasa kapsamlı bir düzenleme getirmiştir.
        xxxxxxxxxxx
    Nedir bu ORMAN YANGINLARI ?....Periyodik bir şekilde devam etmekte, bu yangınlar...Bu güne dek; Ülkemde Ormanlarımızda  bu kadar YANGIN Çıkmadı...Son on yıl içinde...Hele hele son  beş yıl içinde!...
     Yanan Orman alanları; Akdeniz Sahilleri....Deniz  kıyısındaki yamaçlar...Fiilende gördüm ve resim olarakda sosyal medyada görülüyor. Bu gibi yanan Orman Alanlarına; OTEL-PANSİYON gibi TESİSLER yapılmış...Efendim, Anayasa emri...Yanan Ormanların yerinde yeniden Orman yetiştirlir.
     Yanan  Orman alanına Tesis yapan kişi veya kişiler; Orman Yasasın Muhalefet Suçunda Yargılanırlar...
   Ama; Orman Bakanlığı Yetkilileri ise; " ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN" Yargılanırlar...Orman Yangınları; Torosların Akdenize bakan yamaçlarında yanıyor. Eğe Denizi Sahillerinde yanıyor...
      Bizde ilk Orman Yasası; 18.02.1937 günü yürürlüğe girdi.
Bu yasadan önce bir ORMAN Yasamız yok.
      Cumhuriyet Öncesi dönemde Ormanlar; Atasözleri ile Padişah Fermanları ile ORMANLAR Korundu...
   " Yaş kesen, baş keser....   Ormanlar yurdun malı....Her Türk onu korumalı..."
       Bir çağ kapatıp, çağ açan Padişah FATİH; " ORMANLARIMDA BİR AĞAÇ KESENİN KAFASINI KESERİM..." Fermanını yayınlamıştır.
       Her yönden bir dahi olan M. KEMAL; Bentnam adlı bir ALMAN Bilim Adamını   Türkiyeye davet etmiş ve ormanlarımız hakkında Bilimsel bir Rapor istemiştir. Bentnam; Hukukçu ve Orman Bilim Adamı...
    Bentnam, Ülke Ormanlarını gezmiş ve yer yer seminerler vermiş...Giderkende ATATÜRK'e bir Rapor vermiştir.
     İşte bizde ilk ORMAN YASASI olan 3116 Sayılı YASA bu Rapor doğrultusunda TBMM.de kabül edilmiştir.
     Orman Sınırlarının belirlenmesi için ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI düzenlemesini bu Yasa getirmiştir.
     6831 Sayılı YASA; 3116 sayılı  Yasanın biraz bize özğü olarak sınırlandırmasıdır.
      ORMANLAR; Orman Genel Müdürlüğü aracılığı ile Orman Bakanlığının tasarrufu altındadır.
     Orman Genel Müdürlüğü Bünyesinde; Orman BÖLGE Müdürlükleri...Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Bölge Şeflikleri birimlerinden oluşur.
     Ormanlarımız; bu Birimlerin Denetim ve Gözetimi altındadır.
     Ormanlar içinde temizlik gibi çalışmalar yapılır. Yine Orman Envalleri, Tomruk ve odun için kesimler yapılır.
    Kesilecek Tomrukluk ağaçlar ve odun-bazı sanayide kullanılan orman envalleri belirli zamanlarda usulüunce ve teknik olgularla kesilir. 
    Orman İçinde Kesilecek ağaçlar, FİİLEN Damgalanır. Bu Kesimler Orman Bölge Şefinin Denetim ve Gözetiminde; ORMAN KÖYLÜSÜNE Yaptırılır. Orman Köylüsü içinde bir GELİR olur alacağı ücret...
    Orman Ağaçlarının kesimine karar vermek ve fiilende kesimleri yapmak; Bir bilgi ve pratik bilgiyi gerektirir...Bu bilgiler, orman içinde yaşayan yurttaşlarda vardır.
     Kastamonu-Küre İlçesine 1982 yılı  Haziran Kararnamesi ile atandım...
     Orman Bölge Şefinin Birisi; Kesilecek Orman Envallerini belirlemiş. Ama Kesim işini de, o sahadaki Köylüye değil; Kendi Memleketindeki bir EKİBE Vermiş.
     Bölgedeki Orman Köylüsüde Muhtarları başında olmak üzere Envallerin Kesimlerini yapmışlar.
    ORMAN İŞLETME Müdürlüğü; Kesimde Envallere Zarar verildiğinden bahisle TESPİT İstedi.
      Mahalde; ORMAN MÜHENDİSİ Bilirkişi ile inceleme yaptım...
     Orman Müh. Bilirkişimde; Eski Orman Mühendisleri Odası Başkanı...Demecinde MİT'e hakartetten dava açılmış ve Mahkum olmuş, görevden de atılmış. Bilirkişilik yapıyor.
      Envalleri mahalde inceledik. kesimi gereken DAMĞALI Ağaçlar...Usulünce kesilmiş. Orman Yönetimin bir Zararı da yok. Orman İşletmesi  Tazminat davası açtı...REDDETTİM..
    
       Ormandaki kesilecek Ağaçlar; orman Ekibince belirlenip, KESİM DAMĞASI Vurulur. Sonrada; geiçimini Orman Kurumunun İşlerini yaparak sağlayan ORMAN KÖYLÜSÜNE kestirilir.
      TC Karayolları Orman içinden Yol Geçirir. Ama, kesilmesi gereken Ağaçları Orman Mühendisi belirler. Kesimi de Yol yapan TCKara yollarının ekipleri değil; Orman İşletmesi Ekipleri keserler.
      KESİM Yasal bir  statü alır.
     AKBELEN Ormanlarında da bu kuraın uygulanması gerekir. Dozer-Kepçe ile ağaçlar kesilmez...Orman sahası da , orman olmatan çıkarılmaz...
     Yapılan Maden Arama çalışmasıda ORMAN KANUNLARINA da aykırıdır.
      Maden çıkarılması amacıylada özel kişiler, Ormanlarda kesim yapamazlar...
         Ben Meslek yaşamımda çalıştığım ORMAN Bölgesi olan  Görev Bölgelerimde; Devletin Ormanlara  Zarar veren Kişi ve Örgütlerle  mücadele ettiğini gördüm. Görevim nedeniyle de Benim Yaşamımda dolaylı olarak bu şekilde geçti. 
        Orman Köylüsü azda olsa, Ormanlara Zarar verirdi.
        Özellikle Orman İşletmesinin ORMAN MUHAFAZA Memurları ile; Orman Kaçakçıları arasında olan çatışmalar ve kavgalar  hala gözlerimin önüne gelmektedir.
      Şimdi ise; Orman Köylüsü ile Devletin Birimleri; Ormanların korunması için karşı karşıyalar.
      Bir bölgenin, bir özel kuruma veya kişiye  verilmesi gerekiyorsa; Orman Bitki örtüsünü Devletin Birimi-ORMAN TEŞKİLATI- temizler...
      Orman Köylüsü; Ormanı Devlete karşı koruma görevini üstlenmiş bir konum oluşturuldu.
          xxxx
     Akdeniz ve Eğe  Bölgesi ormanları ile ilgili protestolar, yürüyüşler ve engelleme eylemleri....Jandarma Halk  çatışması...Hatta Milletvekili -Jandarma Çatışması...
     Gelişmeleri izlyoruz....Ama; Orman Bakanı susuyor...Konuşması gereken konumda olan Sorumlu ve Yetkili Kişi ve aynı zamanda Bakan...
       Saygı ile....

Bu haber 791 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum