OSMANLI BİR MİLLET DEĞİL HANEDANDIR
Necdet TOPÇUOĞLU

Necdet TOPÇUOĞLU

ŞİMAL YILDIZI

OSMANLI BİR MİLLET DEĞİL HANEDANDIR

03 Haziran 2022 - 23:18


 
Necdet Topçuoğlu
 
 
Osmanlı İmparatorluğu bizim tarihimiz, Türkiye Cumhuriyeti ise bu günümüz ve yarınlarımızdır. Günahı ve sevabıyla, iyisi ve kötüsüyle geçmişimizi inkar etmeden bu günümüzle gurur duymak her yurttaşımızın hakkıdır. Geçmiş ile bu günü çatıştıranlar, bilmeliler ki geleceği kaybederler. Maalesef iktidarlarını ayrıştırma temelleri üzerine kuranlar, geçmiş ile bu günü çatıştırma peşindedirler. İşte bu nedenle ülkemizin geleceğinden endişe duyulmaktadır. Osmanlı torunu olduklarını iddia edenler, önce Osmanlının bir haneden olduğunu bilmeleri gerekir. Bir Milletin torunu olmaktan söz edilebilir. Ancak hanedanın torunları sadece o aileye mensup olan çocuklardır.
 
 
Osmanlı torunu olduğunu ısrarla iddia edenlere bir diyeceğimiz olmadığı gibi, düşüncelerini değiştirmek gibi bir çabamız da yoktur. Ancak tarihi bilgilerin ışığında gerçekleri ortaya koymak da görevimizdir. Ben ve benim gibi düşünenler, Yüce Türk Milletinin torunlarıdır. Türk olmak bizim seçimimiz değil kaderimizdir. Tarihimiz olan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan, Osmanlı hanedanının aile yapısına bir bakalım. Padişahlar genellikle yabancı eşler ile evlenmeyi tercih etmişlerdir. İmparatorluğun tarihi sürecinde tahta geçen 36 padişahın kökenlerine bir bakalım.
 
Birinci Padişah Osman Gazi'nin Karısı Bâlâ Hatun Moğol soyludur. Bu sebeple ikinci Padişah Orhan Gazi'nin annesi Bâlâ Hatun’dur. Yani Padişah Orhan Gazi bir Moğol annenin çocuğudur.
 
Üçüncü Padişah Birinci Murat'ın annesi Rum Horofira (Nilüfer Hatun) olduğundan, Padişah Birinci Murat Rum annenin çocuğudur.
 
Dördüncü Padişah Yıldırım Bayezid'in annesi Bulgar Maria (Gülçiçek Hatun) olduğundan, Padişah Yıldırım Bayezid bir Bulgar annenin çocuğudur.
 
Beşinci Padişah Mehmet Çelebi'nin annesi Bulgar Prensesi Olga Hatun olduğundan, Padişah Mehmet Çelebi'de Bulgar bir annenin çocuğudur.
 
Altıncı Padişah İkinci Murat'ın annesi Veronika (Bir iddiaya göre, Dulkadir Bey'in kızı Emine) dir.
 
Yedinci Padişah Fatih Sultan Mehmet'in annesi Osmanlı tarihçilerine göre Çandaroğlu Tacettin Bey'in kızı Hüma Hatun, yabancı tarihçilere göre Sırp Kralı Brankoviç'in kızı Prenses Despina (Mara Hatun) dur.
 
Sekizinci Padişah İkinci Bayezid'ın annesi Rum Kornelya (Zağanos Paşa'nın kızı) olduğundan, Padişah İkinci Bayezid bir Rum annenin çocuğudur.
 
Dokuzuncu Padişah Yavuz Sultan Selim'in annesi Beti adlı cariye (Bülbül Hatun) olduğundan, Yavuz Sultan Selim kayıtlara göre, hangi milletten olduğu bilinmeyen bir köle kadının çocuğudur. İslam Dinine göre, cariyeden olan çocuklar köledir.
 
Onuncu Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Polonya Yahudisi Helga (Hafsa Sultan) olduğundan, Padişah Kanuni Sultan Süleyman Yahudi ve Polonya asıllı bir annenin çocuğudur.
 
Onbirinci Padişah, İkinci Selim'in annesi Rus kızı Roksalan (Hürrem Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Selim bir Rus annenin çocuğudur.
 
Onikinci Padişah Üçüncü Murat'ın annesi Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Murat Yahudi asıllı bir annenin çocuğudur.
 
Onüçüncü Padişah Üçüncü Mehmet'in annesi Venedikli Bafo (Safiye Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Mehmet bir Venedikli annenin çocuğudur.
 
Ondördüncü Padişah Birinci Ahmet'in annesi Yunanlı Helen (Handan Sultan) olduğundan, Padişah Birinci Ahmet bir Yunanlı annenin çocuğudur.
 
Onbeşinci Padişah Birinci Mustafa'nın annesi İspanyol Violetta (Mahpeyker Sultan) olduğundan, Padişah Birinci Mustafa bir İspanyol annenin çocuğudur.
 
Onaltıncı Padişah ikinci Osman'ın annesi Rum kızı Evdoksiya (Mahfiruz Sultan) olduğundan, İkinci Osman bir Rum annenin çocuğudur.
 
Onyedinci Padişah Dördüncü Murat'ın annesi Rum Anastrasya (Kösem Sultan) olduğundan, Dördüncü Murat'ta bir Rum annenin çocuğudur.
 
Onsekizinci Padişah Deli İbrahim'in annesi Rum Anastasya (Kösem Sultan) olduğundan, Padişah Deli İbrahim'de yine bir Rum annenin çocuğudur.
 
Ondokuzuncu Padişah Avcı Mehmet'in annesi Rus kızı Nadya (Turhan Sultan) olduğundan, Padişah Avcı Mehmet Rus bir kadının çocuğudur.
 
Yirminci Padişah İkinci Süleyman'ın annesi Sırp kızı Katrin (Dilaşup Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Süleyman bir Sırp annenin çocuğudur.
 
Yirmibirinci Padişah İkinci Ahmet'in annesi Yahudi kızı Eva (Hatice Muazzez Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Ahmet Yahudi asıllı bir annenin çocuğudur.
 
Yirmiikinci Padişah İkinci Mustafa'nın annesi Rum kızı Evemia (Emetullah Gülnuş Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Mustafa bir Rum annenin çocuğudur.
 
Yirmiüçüncü Padişah Üçüncü Ahmet'in annesi Rum Evemia (Gülnuş Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Ahmet bir Rum asıllı annenin çocuğudur.
 
Yirmidördüncü Padişah Birinci Mahmut'un annesi Rum kızı Aleksandra (Saliha Sultan) olduğundan, Padişah Birinci Mahmut bir Rum annenin çocuğudur.
 
Yirmibeşinci Padişah Üçüncü Osman'ın annesi Sırp kızı Mari (Şehsuvar Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Osman bir Sırp annenin çocuğudur.
 
Yirmialtıncı Padişah Üçüncü Mustafa'nın annesi Fransız kızı Janet (Mihrişah Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Mustafa bir Fransız annenin çocuğudur.
 
Yirmiyedinci Padişah Birinci Abdülhamit'in annesi Fransız cariye İda (Rabia Sultan) olduğundan, Padişah Birinci Abdülhamit bir Fransız kadın kölenin çocuğudur. Bu da İslam Dinine göre köle hükmündedir.
 
Yirmisekizinci Padişah Üçüncü Selim'in annesi Cenevizli Agnes (II.Mihrişah Sultan) olduğundan, Padişah Üçüncü Selim bir Cenevizli annenin çocuğudur.
 
Yirmidokuzuncu Padişah Dördüncü Mustafa'nın annesi Bulgar Sonya (Ayşe Sultan) olduğundan, Padişah Dördüncü Mustafa bir Bulgar annenin çocuğudur.
 
Otuzuncu Padişah İkinci Mahmut'un annesi Fransız Nache de la Bazari (Nakşidil Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Mahmut bir Fransız annenin çocuğudur.
 
Otuzbirinci Padişah Abdülmecit'in annesi Rus Yahudisi Suzi (Bezmialem Sultan) olduğundan, Padişah Abdülmecit bir Rus Yahudisi annenin çocuğudur.
 
Otuzikinci Padişah Abdülaziz'in annesi Megrelli Gürcü Besime (Pertevniyal Sultan) olduğundan, Padişah Abdülaziz bir Gürcü annenin çocuğudur.
 
Otuzüçüncü Padişah Beşinci Murat'ın annesi Fransız Vilma (Sevkefza Sultan) olduğundan, Padişah Beşinci Murat bir Fransız annenin çocuğudur.
 
Otuzdördüncü Padişah İkinci Abdülhamit'in annesi Rusyalı Ermeni Virjin (Trimüjgan Sultan) olduğundan, Padişah İkinci Abdülhamit bir Ermeni annenin çocuğudur. Bu Padişah, son günlerde adına methiyeler yazılan, 33 yıl tahtta kalan, saltanatı döneminde bu günkü Türkiye’nin iki katı kadar toprak kaybedilen padişahtır.
 
Otuzbeşinci Padişah Mehmet Reşat'ın annesi Rum kızı Karolin (Gülcemal Hatun) olduğundan, Padişah Mehmet Reşat bir Rum annenin çocuğudur.
 
Otuzaltıncı ve son Padişah Vahdettin'in annesi İngiliz Henriet (Gülûstu Hatun) olduğundan,  Vahdettin de İngiliz bir annenin çocuğudur. Milli mücadeleyi istemeyen, Atatürk ve silah arkadaşları hakkında katli vaciptir fetvası verdiren padişah Vahdettin’dir. Sonuçta milli mücadele kazanılınca İngiliz savaş gemisine binerek kaçtığı bilinmektedir.
 
Tarihi gerçekler bunlardır. Kimsenin anne ve babasını seçme hakkı yoktur. Bu nedenle kimseyi gayrimüslim çocuğu diye suçlamak doğru değildir. Bir insanın kökeninden ziyade karakteri önemlidir. Osmanlı torunu olmakla öğünenlere tarihe bir mercek tutarak yardımcı olmaya çalıştım. Tarihi gerçekleri görmezlikten gelerek, öz ve öz Türk olan Aleviler hakkında çağdışı ithamlarda bulunmak kabul edilemez. Ayrıca bu düşünce de olanların Aziz Atatürk’e dil uzatırken, yukarıda yazdıklarımı bir defa daha gözden geçirmelerini tavsiye ederim.