SOSYAL MEDYADA BİR HABER...GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE....

"GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE NOTER ARACILIĞI ile NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !...."

SOSYAL MEDYADA BİR HABER...GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE....

"GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE NOTER ARACILIĞI ile NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !...."

SOSYAL MEDYADA BİR HABER...GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE....
18 Kasım 2023 - 10:07

Turan Ateş

KAMUOYUNA...
SOSYAL MEDYADA BİR HABER...
"GÖREVİNDEN DOLAYI; ZARARA UĞRATTIĞI ve AV. OLAN YURTTAŞTAN MAHKEME HAKİMİNE NOTER ARACILIĞI ile NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !...."
Haber doğrumudur? Bilmiyorum...
"Bir Av. Meslektaş; mülkiyeti kendisine ait olan bir daire-konutunu satar. Malıdır satabilir. Mülkiyeti Ona ait.Yasal bir hakkı..Satış öncesi döneme ait; 22.415 tl. Doğalgaz Borcu olduğu ileri sürülür."
Site Yönetimi, Doğalğaz Borcu nedeni ile Satışı yapan Malik Av. için TAKİP Başlatır.
Adı geçen Av. "Borcun SATIŞTAN Sonraki döneme ait olduğunu ve Yeni Malike ait olduğunu ileri sürerek; İTİRAZ eder.
Yargılamayı yapan Mahkeme Hakimi;
" Yaptığı yargılama sonunda; TAKİBE Yapılan İTİRAZI Kaldırır ve 22.415 tl. Tazminat ile borcun %20 İcra İnkar Tazminatın ödenmesi yönünden KARAR verir..."
Borçlu olduğu ileri sürülen Av. Karar gereği bu Doğalgaz Alacak Bedelini ve tüm masrafları da öder...
xxxxx
Bu kez Borçlu olduğu ileri sürülen ve İcra Takibi sonunda Ödemeyi yapan Av. Meslektaş; Takibe İtirazı kaldıran İst. 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi ( B....A..." a ); NOTER Aracılığı ile bir İHTARNAME Gönderir...
Mahkeme Hakiminden, ödediği 22.415 tl. Maddi Zararının İBAN nosuda vererek,hesabına yatırılmak sureti ile de Ödenmesini talep eder.
Ve İHTARNAMEDE; "Sahibi olmadığım bir dairenin, sahibi oldu-ğum iddia edilerek olmayan bir borcu bana ödeten ve üstelikde , %20 İnkar tazminatına hükmeden ve beni zarara uğratan Mahkeme Hakiminin bu parayı Maddi Zarar olarak İBAN nolu hesabıma yatırıl-masını...Aksi durumda Tazminat Davası açacağımı ve ilgili makamlar nezdinde ihbar ve şikayet hakkımı kullanacağımı ihtar ederrim."
Adı geçen Av. yaptığı açıklamasında;
"Bu kararın miktar yönü ile itirazının mümkün olmadığını...Üst Makamlara da itiraz edemediğini ve Denetimden de geçirilmeden kesinleştiğini...Yok yere bu bedeli ödediğini, tüm anlatım ve savun-malarıma rağmen bu kararın çıktığını ve Kararın Hukuki bir Daya-naktan yoksun olduğunu...Ve Av. tutamayan yurttaşların durumunu da siz düşünün.
Hakimi de bu konularda Zarara uyardığını ve Tazminat Davası açacağını da beyan ettiğini...
Şu an; ülkedeki Hakim-Savcıların DOKUNMAZLIK Zırhı, Millet-vekili dokunmazlığından dahi kalın oldğunu...Hakim-Savcılar hak-kında yapılan şikayetlerden bir sonuç alınmadığını...
Bunu bilen Hakimlerin bunun RAHATLIĞI ile Yanlış Karar ver-mekten çekinmediğini..."
İhtar Yazısında beyan etmiştir.
Evet böyle bir OLAY Yaşanması, Yani verilen Mahkeme Kararı ve Hakime NOTER Aracılığı ile gönderilen İHTARNAME olayı DOĞRU MUDUR?..
Bilmiyoruz. Biz DOĞRU Olduğunu kabül edelim!...
Ben EMEKLİ bir HAKİM olarak da Av.lık Mesleğini yürütüyorum...
HAKİME ve tüm KAMU GÖREVLİSİNE NOTER Aracılığı ile Bir İHTARNAMENİN Gönderilmesi YANLIŞ olduğu gibi; ŞIK bir işlemde değil...
Tabi ki; söz konusu yargılamanın yapıldığı Dosya Kapasamını da bilmiyoruz. Verilen Karar ve ileri sürülen iddialar ve savunmalar yanında, söz konusu DELİLLERİ de bilmiyoruz....
Ben bu konuda 20-25 Yıl Önceleri inceleme ve araştırma yaptım. Kaleme aldığım; " HAKİMLERİN DENETİM; CEZAİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI " adlı kitabımda da değerlendirme yaparak uyarılarda da bulundum.
Bu süreç içinde; zaman zaman bazı NOTERLERİMİZİN beni aradıkları ve görüş istedikleri oldu...
"HAKİME; Görevi ve verdiği Kararı ile ilgili bir İHTARNAMENİN çekilip-çekilmeyeceği ve Noter olarak sorumlulukları ...."
soruldu.
Cevabım..."HAYIR....Gönderemezsiniz....Hiç bir Kamu Görevlisine de gönderemezsiniz...İTİRAZ ve ŞİKAYET HAKLARI var...Anyasal Bir HAKTIR... Gereği için YAKINMA; İlgili ÜST MAKAMA İletilir..."
xxxxxxx
NOTERLER,Kamu görevi yürüten ve Hukukçulardan olan, Adalet Bakanlığına bağlı bir Meslek Kurumudur. Denetimleri, görevlri yö-nünden Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Müfettişlerince yapılır. Meslek Kuruluşu olarakda Türkiye Noterler Birliğine bağlıdırlar.
Hakimler,Anayasal güvence altında görev yaparlar. Anayasa ve Yasalara göre,hiç bir mercii ve makam, Hakimlere görevlerinden ve önlerinde baktıkları davalardan ötürü TALİMAT ve EMİR de vere-mez. Davanın tarafları da Hakimlere, davalarla ilgili, NOTER aracılığı ile İHTAR Göndermesi Anayasayı da İhlaldir.
Kişiler-davanın tarafları- ancak verilen kararlar aleyhine KANUN YOLUNA başvurabilirler. Taraflar,görülmekte olan dava ile ilgili talep-lerini, yazılı olarak, davaya bakan Hakime iletebilirler. Hakimden de Noter veya başka bir Birim aracılığı ile bir istekte bulunamazlar.
Hakimin verdiği Kararı beğenmeyen taraf Kanun Yoluna başvur-ma hakları vardır. Kanun Yoluna da başvurabilirler. Hakim taraflı davranıyorsa;Hakim hakkında REDD-İ HAKİM hakkını veya Şikayet hakkını da kullanabilirler.
NOTER Aracılığı ile yapılan İHTAR; Hakimi Tehdit Suçunu oluş-turur...Bir noktadan, Hakimin lehine karar vermesini sağlama yönte-midir.
Hakim; verdiğ veya vermediği Karar sonucu zarar gören Taraf; HUMK.nun 573. Maddesi uyarınca Maddi-Manevi dava açma hakkı vardır.
NOTERLERİN; kendilerine benzer talep geldiğince; talebi çevir-mesi gerekir. Aksi durumda; Noterin Sorumluluğu doğar. Yasalar, NOTERLERE böyle bir Yetki vermemektedir.
Samsun ilinde bir Av. Noterden benzer bir talep başvurusu yapar.Noter; "İstek Yasal olmadığından çevirir." Av. Noter hakkında C. Savcısına suç duyurusu yapar. C. Savcısı; NOTER Hakkında; " GÖ-REVİ SAVSAKLAMA Suçundan Soruşturma başlatır. Ama ; SORUŞ-TURMA SONUNDA TAKİPSİZLİK KARARI " verir...
xxxxx
Görev yaptığım bir İlde; kısa bir süre Baro Başkanlığı yapan bir Av. benimle ilgili; ildeki tüm Noterleri dolaşır ve İHTAR Göndermek ister. NOTERLER; olamaz görüşü ile talebi çevirirler.
Çevredeki ilçelerin birisindeki genç ve deneyimsiz bir NOTER ARACILIĞI ile İHTARI Gönderir. Ben; Tebliğatı almadım ve Tebliğat zarfı üzeriene; HAKİMLERE NOTER Aracılığı ile İHTAR Gönderileme-yeceğinden bahisle şerh vererek; İadesini PTT Dağıtıcısına uyarı yaparak;Tebliğatı çevirerek de almadım...
Bu işleme giren Avukat, Hakim iken; 12. Eylül 1980 Askeri Mü-dahale döneminden Meslekten ayrılmış...Av. olarak çalışmaya baş-lamış...
Baro Başkanlığı Seçimlerine girdi ve çok az 5 veya 7 OY farkı ile Baro Başkanı seçildi. Ve 7-8 Ay gibi bir Süre Baro da Başkanlık yaptı. Ve kimsenin de bilmediği bir nedenle de İSTİFA etti...Ve Bana NOTER Aracılığı ile İhtar göndermesi de; Başkanlıktan ayrıldıktan sonraki dönemde oldu....
xxxxxx
Olayda; Meslektaşım Haksız...Hakime NOTER Aracılığı ile İHTAR Gönderilmez...Şikayet edebilirsin...
Adalet Bakanlığı Aleyhine Maddi-Manevi Tazminat Davası açabilirsin...Adalet Bakanlığı da; Hukuk Mahkemelerinde; Hakimden Kaynaklanan oluşan ZARARLARI Tazmin eder...Ama, Zararı veren HAKİME de RUCÜ eder. Bu işlem; Bakanlık yönünden zorunludur.
Ceza Hakimleri ve Savcılar Yönünden Tazmin ettirilmiyor...
Bu işlemde; Hazineye ait bir Görevdir. RUCUAN Tazminat davası olarak görülür.
Yalnız; Balyoz ve Feto davaları safhasında; Hakimlere Tazminatları Rucu edilerek tazmini yoluna da gidilmemektedir. Özel bir düzenle-me getirildi.
xxxxxxxx
Yalnız; OLAY Medyaya tek taraflı olarak yansıtılmıştır. Dosya kapsamını bilmiyoruz. Hakimler; birinci Bölgelere atanırken; 1. sınıf olayı ve kıdem gözönünde de tutulmamaktadır.
Ben İstanbul Adliyesine Meslekte 30 yılı bitirdikten sonra geldim. Ama; Kitap, Kanun ve İçtihat da karıştırmadım...Dava dosyalarında TERAKKİM-Birikim yapmadım...
Aksine Terakkim yapılmış Mahkeme de dosyaları da hızlı bir şekişlde Karara bağladım...Hakimlik; Mesleki Birikmi ve de YÜREKLİ Olmayı da gerektirir...
Saygı ile...

YORUMLAR

  • 0 Yorum